ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درج رکورد در پایگاه داده SQLite به همراه Progressbar
09-29-2018, 02:30 PM
ارسال: #1
درج رکورد در پایگاه داده SQLite به همراه Progressbar
کلاس ایجاد پایگاه داده و جدول آن به شرح ذیل می باشد:

کد:
package com.example.al.myapplicationop;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import java.util.Calendar;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    public static final String DATABASE_NAME = "MyDB.db";
    public DatabaseHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = getWritableDatabase();
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
        sqLiteDatabase.execSQL("CREATE TABLE USERS_TABLE(\n" +
                "   PUserID INTEGER PRIMARY KEY   AUTOINCREMENT,\n" +
                "   PUserNAME           TEXT      NOT NULL,\n" +
                "   PUserPass           TEXT       NOT NULL,\n" +
                "   InsDateTime         DATETIME       NOT NULL,\n" +
                "   UserRanking         DECIMAL       NOT NULL,\n" +
                "   UserAverage         FLOAT       NOT NULL,\n" +
                "   UserHashCode        NVARCHAR(200)   NOT NULL,\n" +
                "   UserGuID            UNIQUEIDENTIFIER   NOT NULL UNIQUE\n" +
                ");");
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    }

    public void UDF_InsertDataToDB(double v , float v1 , String Str_UserHashCode , String Str_UniqIden)
    {
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = this.getWritableDatabase();
        String mydate = java.text.DateFormat.getDateTimeInstance().format(Calendar.getInstance().getTime​());
        sqLiteDatabase.execSQL("INSERT INTO USERS_TABLE (PUserNAME , PUserPass , InsDateTime , " +
                "UserRanking , UserAverage , UserHashCode , UserGuID)" +
                " VALUES ('ALI' , 'ALI3' , '" + mydate + "' , " + v +" , " + v1 +" , " +
                "'" + Str_UserHashCode + "' , '" + Str_UniqIden + "');");
    }
}

کدهای مربوط به بخش Main_Activity برای اجرای کلاس ایجاد پایگاه داده و Progress Bar در محیط برنامه نویسی اندروید:

کد:
package com.example.al.myapplicationop;

import android.os.Build;
import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

import java.util.UUID;

public class Main2Activity extends AppCompatActivity {
    DatabaseHelper myDB;
    private ProgressBar progressBar;
    private int progressStatus = 0;
    private TextView textView;
    private Handler handler = new Handler();
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity