انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری
درج رکورد در پایگاه داده SQLite به همراه Progressbar - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری (http://forum.a00b.com)
+-- انجمن: سوالها و مقاله های آموزشی (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: آموزش حرفه ای برنامه نویسی اندروید استدیو Android Studio (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- موضوع: درج رکورد در پایگاه داده SQLite به همراه Progressbar (/showthread.php?tid=194)درج رکورد در پایگاه داده SQLite به همراه Progressbar - ali - 09-29-2018 02:30 PM

کلاس ایجاد پایگاه داده و جدول آن به شرح ذیل می باشد:

کد:
package com.example.al.myapplicationop;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import java.util.Calendar;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    public static final String DATABASE_NAME = "MyDB.db";
    public DatabaseHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = getWritableDatabase();
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
        sqLiteDatabase.execSQL("CREATE TABLE USERS_TABLE(\n" +
                "   PUserID INTEGER PRIMARY KEY   AUTOINCREMENT,\n" +
                "   PUserNAME           TEXT      NOT NULL,\n" +
                "   PUserPass           TEXT       NOT NULL,\n" +
                "   InsDateTime         DATETIME       NOT NULL,\n" +
                "   UserRanking         DECIMAL       NOT NULL,\n" +
                "   UserAverage         FLOAT       NOT NULL,\n" +
                "   UserHashCode        NVARCHAR(200)   NOT NULL,\n" +
                "   UserGuID            UNIQUEIDENTIFIER   NOT NULL UNIQUE\n" +
                ");");
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    }

    public void UDF_InsertDataToDB(double v , float v1 , String Str_UserHashCode , String Str_UniqIden)
    {
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = this.getWritableDatabase();
        String mydate = java.text.DateFormat.getDateTimeInstance().format(Calendar.getInstance().getTime​());
        sqLiteDatabase.execSQL("INSERT INTO USERS_TABLE (PUserNAME , PUserPass , InsDateTime , " +
                "UserRanking , UserAverage , UserHashCode , UserGuID)" +
                " VALUES ('ALI' , 'ALI3' , '" + mydate + "' , " + v +" , " + v1 +" , " +
                "'" + Str_UserHashCode + "' , '" + Str_UniqIden + "');");
    }
}

کدهای مربوط به بخش Main_Activity برای اجرای کلاس ایجاد پایگاه داده و Progress Bar در محیط برنامه نویسی اندروید:

کد:
package com.example.al.myapplicationop;

import android.os.Build;
import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

import java.util.UUID;

public class Main2Activity extends AppCompatActivity {
    DatabaseHelper myDB;
    private ProgressBar progressBar;
    private int progressStatus = 0;
    private TextView textView;
    private Handler handler = new Handler();
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);

        myDB = new DatabaseHelper(this);
        progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);
        progressBar.setMax(3000);
        final ProgressBar CircProgressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar_cyclic);
        textView = (TextView) findViewById(R.id.textView);
        new Thread(new Runnable() {
            public void run() {
                while (progressStatus < 3000) {
                    progressStatus += 1;
                    // Update the progress bar and display the
                    //current value in the text view
                    handler.post(new Runnable() {
                        public void run() {
                            String uniqueID = UUID.randomUUID().toString();
                myDB.UDF_InsertDataToDB(progressStatus/7 ,(float)java.lang.Math.cos(progressStatus) ,
                        String.valueOf(String.valueOf(progressStatus).hashCode()),
                        uniqueID);
                            progressBar.setProgress(progressStatus);
                            textView.setText(progressStatus+"/"+progressBar.getMax());
                        }
                    });
                    try {
                        // Sleep for 200 milliseconds.
                        Thread.sleep(4);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
                progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE);
                CircProgressBar.setVisibility(View.INVISIBLE);
            }
        }).start();


    }

}

ساختار جدول یا table ایجاد شده در SQLite به شرح ذیل است:

کد:
CREATE TABLE USERS_TABLE(
   PUserID INTEGER PRIMARY KEY   AUTOINCREMENT,
   PUserNAME           TEXT      NOT NULL,
   PUserPass           TEXT       NOT NULL,
   InsDateTime         DATETIME       NOT NULL,
   UserRanking         DECIMAL       NOT NULL,
   UserAverage         FLOAT       NOT NULL,
   UserHashCode        NVARCHAR(200)   NOT NULL,
   UserGuID            UNIQUEIDENTIFIER   NOT NULL UNIQUE
);

کد XML مربوط به ساختار Progressbar و فیلد TextView به شرح ذیل میباشد:

کد:
<TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:layout_marginLeft="8dp"
        android:layout_marginRight="8dp"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="TextView"
        android:textSize="50dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/imageView3"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/imageView3"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/imageView3" />

    <ProgressBar
        android:id="@+id/progressBar"
        style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
        android:layout_width="327dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:layout_marginLeft="8dp"
        android:layout_marginRight="8dp"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:indeterminate="false"
        android:max="2000"
        android:minHeight="50dp"
        android:minWidth="200dp"
        android:progress="1"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        tools:layout_editor_absoluteY="0dp" />

    <ProgressBar
        android:id="@+id/progressBar_cyclic"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:layout_marginLeft="8dp"
        android:layout_marginRight="8dp"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="116dp"
        android:minHeight="50dp"
        android:minWidth="50dp"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />