ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه ایجاد فایل پایگاه داده SQL Server
10-27-2017, 06:22 AM
ارسال: #1
نحوه ایجاد فایل پایگاه داده SQL Server
ساختن يك پايگاه داده
درمحيط SQL Server، شما مي‌توانيد جداول ،نماها وديگر اشيا مربوط به يك سري از اطلاعات درون يك پايگاه داده راذخيره كنيد .بنابراين اولين قدم درپياده سازي يك برنامه كاربردي اطلاعاتي ،ساختن پايگاه داده آن است كه روش انجام اين كار رادراين قسمت ياد خواهيد گرفت .
براي يك پايگاه داده منطقي ،SQL Server دوفايل مي‌سازد: يكي براي اشياءويكي براي ثبت تراكنشهاي انجام شده .

ساختن يك پايگاه داده جديد
براي انجام اين كار مي توانيد روي پوشه Data bases راست كليك كرده ودستور NEWdata base را ازمنوي زمينه انتخاب كنيد .ولي ساده تر اين است كه ازويزارد creat data base استفاده نماييد .

براي ساختن يك پايگاه داده جديد
1- پوشه DataBase را بازكنيد SQL Server ليستي ازتمام پايگاههاي داده موجود رادرمنطقه جزئيات نمايش ميدهد.
2- دكمه Wizard موجودبرروي نوار ابزار Enterprise Manager را كليك كنيد .SQL Server كادر محاوره اي Select Wizard رانمايش مي دهد .
3- آيتم CreatDatabase Wizard رااز قسمت Data base انتخاب نموده ودكمه ok راكليك كنيد .اولين صفحه اين ويزارد توسط SQLservver ظاهرمي شود .
4- دكمه Next را كليك كنيد اين ويزارد صفحه اي رانمايش ميدهد كه درآن نام ومحل ذخيره پايگاه داده جديد از شما درخواست مي شود .
5- درفيلد Database Name عبارت مورد نظرراتايپ كنيد .
6- براي تغييردادن محل ذخيره فايل اين پايگاه داده دكمه Brows راكليك كنيد يك كادرمحاوره اي براي تعيين محل جديد ظاهرمي شود .
7- پوشه SQL 2000 step by step راانتخاب نموده ودكمه ok راكليك كنيد .اين ويزارد محل ذخيره فايل رابه آدرس انتخاب شده تغيير مي دهد .
8- براي تغيير محل ذخيره فايل ثبت تراكش ها روي دومين دكمه Browse كليك كنيد مانند مرحله قبل پوشه SQL 2000 step by step راانتخاب كنيد .
9- سپس دكمه ok را كليك كنيد .
10- دكمه Next را كليك كنيد دراين صفحه ويزارد نام واندازه اوليه فايل پايگاه داده را از شما درخواست مي كند .
11- دكمه Next راكليك كنيد درصفحه بعد مي توانيد تعيين نماييد كه آيا حجم فايل داده به طوراتوماتيك زياد شود يا خير .براي اين قسمت تنظيمات پيش فرض راقبول كنيد .
12- دكمه Next راكليك كنيد دراين صفحه ،ويزارد نام واندازه اوليه فايل ثبت تراكشها را مي پرسد .مقدار پيش فرض راقبول كنيد .
13- دكمه Next را كليك كنيد درصفحه نهايي ويزارد انتخابهاي شما نمايش داده مي شوند .
14- دكمه Finish را كليك كنيد اين ويزارد فايلهاي مربوطه را ساخته وسپس ازشما سوال ميكند كه آيا مي خواهيد براي اين پايگاه داده يك برنامه نگه داري تعريف كنيد ؟
15- دكمه NO را كليك كنيد .

تنظيم ويژگيهاي پايگاه داده
هنگامي كه با استفاده از ويزارد Creat Database يك پايگاه داده مي سازيد خصوصيات يا ويژگيهاي آن پايگاه داده را مشخص مي كنيد.مثل نام ومحل ذخيره فايلهاي آن پس از اين كه پايگاه داده ساخته شد براي تغييردادن ويژگيهاي آن ميتوانيد ازكادرمحاوره اي Database Properties استفاده كنيد .

براي تغيير دادن درصد افزايش حجم يك پايگاه داده
1- پايگاه داده مورد نظر رادركنسول درختي انتخاب نماييد .
2- دكمه Properties موجود برروي نوار ابزار را كليك كنيد. كادرمحاوره اي Database Properties باز مي شود .
3- روي سربرگ Data Files كليك كنيد خصوصيات فايلهاي ذخيره شده اطلاعات ظاهرمي شوند .
4- مقدار افزايش حجم فايل را به 20 درصد افزايش دهيد .
5- دكمه ok راكليك كنيد SQL Server ويژگي جديد راتنظيم كرده وكادرمحاوره اي را مي بندد.

مديريت پايگاه داده
علاوه بر تغيير دادن ويژگيهاي يك پايگاه داده مي توانيد به طوركلي آن رااز بين ببريد Enterprise Mnanger اين كاررا بسيار ساده مي كند .

حذف كردن يك پايگاه داده
هنگامي كه به يك پايگاه داده نياز نداريد مي توانيد آن را ازسرويس دهنده حذف كنيد اين كار هر دو فايل مربوط به آن پايگاه داده رااز روي ديسك پاك كرده وتمام رفرنسهاي موجود به اين پايگاه داده رااز جداول تقسيم حذف مي‌كند .

براي حذف يك پايگاه داده
1- پايگاه مورد نظر را دركنسول انتخاب كنيد .
2- كليد Delete را فشار دهيد SQL Server پيغامي رانشان داده واز شما مي‌خواهد عمليات حذف پايگاه داده را تاييد مي كند .
3- دكمه yes راكليك كنيد.SQL Server آن پايگاه داده را حذف كرده وتمام رفرنسهاي مربوط به آن رانيز ازبين مي برد.
ساختن جداول
درمحيط SQL Server مانند هرپايگاه داده رابطه اي اطلاعات به كمك جدول ها سازمان دهي ميشوند هرجدول مجموعه اي از سطرها وستونهاست كه اطلاعات يك شئ منفرد رادرخود نگه مي دارد .دراين قسمت ياد خواهيد گرفت كه چگونه يك جدول بسازيد وستونهاي تشكيل دهنده آن را مشخص كنيد .
جدول ها واحد اساسي ذخيره اطلاعات دريك پايگاه داده رابطه اي هستند .
به عنوان يك قاعده كلي هرنوع نماد يا وجود مثل يك روغن درپايگاه داده بايك جدول نشان داده مي شود درحالي كه هرنمونه ازآن نماد،مثل clary sage يا chamomile German با يك سطر درجدول مشخص مي شود .

طراحي پايگاه داده
درمعمولي ترين روشي كه براي تعريف پايگاههاي داده به كارمي رود از مفهوم نمادها وخصوصيات استفاده مي شود .هنگامي كه از طراحي منطقي به سوي پياده سازي فيزيكي فيزيكي پيش مي رويم نمادها (معمولا) به صورت جدول ها وخصوصيات به صورت ستونهاي هرجدول (كه فيلد نيز ناميده مي‌‌شود) نمايش داده مي شوند .
ساختن يك جدول جديد
براي ساختن وكاركردن با جدولها ازطراح جدول Enterprise Manager استفاده مي شود .اولين قدم براي انجام اين كار ساختن وناميدن آن جدول از طريق با زكردن يك پنجره طراح براي آن مي باشد .
براي ساختن يك جدول جديد
1- روي آيكون Tables درپايگاه داده Aromatheropy كليك كنيد SQL Server ليستي از جدولهاي موجود رانشان مي دهد.
2- دكمه New موجود برروي نوار ابزار كليك كنيد SQL Server پنجره طراح جدول را باز مي كند.
3- دكمه Properties موجودبرروي نوار ابزار پنجره طراح جدول راكليك كنيد SQL Server كادرمحاوره اي خصوصيات اين جدول را باز مي كند .
4- نام اين جدول را وارد كنيد (به طور دلخواه)
5- دكمه Close را كليك كنيد تا كادرمحاوره اي Properties بسته شود.

افزودن ستون به يك جدول
اگرچه هرجدول خصوصيات ويژه اي براي خود دارد مثل نام Name ولي درواقع هرجدول با ستونهاي تشكيل دهند ه آن تعريف مي شوند .
براي افزودن يك ستون عددي به جدول
1- درستون Column Name نام موردنظر راتايپ كنيد وسپس كليد Tab رافشاردهيداين‌كلمه به عنوان نام اولين ستون جدول منظور شده وSQL Server نوع Char اطلاعات اين ستون تعيين مي كند .
2- نوع Char رابه Decimal تغييردهيد با انجام اين كار SQL Server طول اين ستون را به 9تغييرداده وفيلدهاي Perpecision,Scale,Identity را فعال مي‌كند.
3- درمقابل فيلد Description تايپ كنيد Sample Numeric Column اين فيلد براي بيان توضيحات اضافي درمورد ستون فعلي به كارمي رود .
4=مقدار Perecision رابرابربا 5مقدار Scale رابرابر با 2قراردهيد اين كار باعث مي شود كه SQL Server طول ستون را به 5تغيير دهد .
براي افزودن يك ستون كاراكتري به جدول
1- درسطر بعدي كليك كرده ودرستون Cloumn Name نام ستون بعدي جدول‌را برابر نام مورد نظرقراردهيد‌وسپس كليدTab رافشار دهيد.SQL Server نوع داده را Char درنظرمي گيرد .
2- طول ستون را به 25 تغيير دهيد .
3- درفيلد Descrption Sample Choratctur Column راتايپ كنيد .
براي ذخيره كردن وبستن يك جدول
1- دكمه Save موجود برروي نوار ابزار پنجره طراح جدول را كليك كنيد SQL Server اطلاعات لازم براي تعريف جدول را ذخيره مي كند .
2- پنجره طراح جدول راببنديد .

تغيير دادن ستونها
باراست كليك كردن برروي نام يك جدول درمنطقه جزئيات وانتخاب دستور Desing Table ازمنوي زمينه مي توانيد پنجره طراح جدول رادوباره باز كنيد .باباز شدن اين پنجره مي توانيد ويژگيهاي ستونهاي موجود راتغيير دهيد ،ستونهاي غيرضروري راحذف كنيد ويا ستونهاي جديدي به جدول اضافه كنيد .
براي حذف كردن يك ستون
1- با كليك برروي مربع خاكستري رنگ كنار هم نام ستون ،آن راانتخاب نماييد .
2- كليد Dlete رافشار دهيد اين ستون از جدول حذف مي شود .
3- دكمه Save راكليك كنيد .
4- پنجره طراح جدول را ببنديد .
تغيير دادن جدولها
علاوه برتغييردادن ستونهاي يك جدول ميتوانيد به طور كلي آن جدول را از پايگاه داده حذف مي شود.
آشنايي با ايندكس‌ها
دريك پايگاه داده رابطه‌اي‌، ايند كس شي به خصوصي است كه امكان مي‌دهد پايگاه داده براساس يك يا چند ستون به سرعت به سطرهاي يك جدول دسترسي پيدا كند .
Microsoft SQL Server دونوع ايندكس متفاوت دراختيار شما قرارمي دهد :ايندكس هاي خوشه اي Clustered Indexes وايندكس هاي غير خوشه اي NON Clustered Indexes.
ايندكس‌هاي خوشه اي ترتيب ذخيره سطرها به طورفيزيكي رامعين مي‌كنند. درمقابل، يك ايندكس غير خوشه اي ،يك شي مجزا درون پايگاه داده است كه به سطرهاي خاصي از جدول اشاره ميكند ولي چگونگي ذخيره شدن سطرها رامعين نمي‌كند .
يك ايندكس ميتواند به يك يا چند ستون دريك جدول اشاره كند . ايندكسي كه تنها به يك ستون اشاره كند يك ايند كس ساده ناميد ه مي شود وايندكسي كه به چندين ستون اشاره كند به نام ايندكس مركب معروف است .


ساختن ايندكس‌ها
براي ساختن ايندكس ها از ويزارد Create Index استفاده مي شود ويامي توان با كمك پنجره طراح جدول وتنظيم ويژگي Primary key يا با تعريف ايندكس دركادرمحاوره اي Table properties به اين مهم دست يافت .
براي ساختن يك ايندكس با استفاده از ويزارد Creat Index
1- دركنسول درختي به پايگاه داده موردنظر برويد. SQL Server ليستي از اشياء پايگاه داده رادرمنطقه جزئيات نمايش مي‌دهد.
2- دكمه wizard موجودي برروي نوار ابزار كليك كنيد .كادرمحاوره اي select wizard ظاهر مي شود .
3- آيتم Creat Index Wizard رااز قسمت Database انتخاب كرده وسپس دكمه ok راكليك كنيد .اولين صفحه اين ويزارد به نمايش در مي‌آيد.
4- دكمهNext راكليك كنيد .اين ويزارد صفحه اي را نمايش مي دهد كه نام پايگاه داده وجدولي را كه ايندكس براي آن ساخته مي شود از شما درخواست مي كند .
5- دقت كنيد كه پايگاه داده موردنظر درليست Database Name انتخاب شده باشد وسپس جدول موردنظر را از ليست Object Name انتخاب نماييد .
6- دكمه Next را كليك كنيد . اين ويزارد ،ايندكس هاي موجوددراين جدول رانمايش مي دهد .
7- د كمه Next را كليك كنيد . ستونهاي جدول انتخاب شده دراين صفحه ديده مي‌شوند .
8- درمقابل نام ستونهاي oil Name,Latin Name ودررديف Include in Inden كليك كنيد . تا اين ستونها به ايندكس اضافه شوند .
9- دكمه Next را كليك كنيد .درصفحه بعد اين ويزارد ويژگي هاي ايندكس راازشما سوال مي كند .
10- با كليك كردن برروي دكمه Next مقادير پيش فرض را قبول ميكنيم درصفحه نهايي ويزارد ،انتخابهاي شما به نما يش درآمده ونام ايندكس از شما درخواست مي شود .همين نام را قبول مي كنيم .
11- براي تغيير دادن ترتيب فيلد هاي ايندكس روي فيلد Latin Name كليك نموده ودكمه Move .up را كليك كنيد .
12- دكمه Finish را كليك كنيد اين ويزارد پيغامي رامبني بر ساخته شدن ايندكس نشان مي‌دهد .
نگه داري ايندكس‌ها
مثل بقيه اشياءدرون پايگاه داده گاهي اوقات لازم است ايندكس هاي ساخته شده را تغيير دهيد. ايندكس‌ها وويژگي هاي آنها دركادرمحاوره اي Table Properties نگه داري مي شوند .


براي تغييردادن نام ايندكس
1 -درمنطقه جزئيات روي جدول موردنظر كليك راست كرده وTable Designer را ازمنوي زمينه انتخاب نماييد تا طراح جدول باز شود .
2-دكمه Indexes/keys را كليك كنيد.SQL Server كادرمحاوره اي Properties را باز كرده وصفحه ويژگي‌هاي Index/keys رانمايش مي دهد .
1- ايندكس مورد نظر را ليست Seletectd Index انتخاب كنيد SQL Server جزئيات اين ايندكس را نمايش مي دهد.
2- نام ايندكس را به نام جديد تغيير دهيد.
3- دكمه Close را كليك كنيد تا كادر محاوره اي بسته شود.
4- دكمه Save را كليك كنيد تا تغييرات ذخيره شوند .
براي تغيير دادن ستونهاي يك ايندكس
1- اگر طراح جدول مورد نظر باز نيست، راست كليك كردن بر روي نام جدول در منطقه جزئيات و انتخاب Table Disgner از منوي زمينه آن را باز كنيد.
2- دكمه Indexes/keys را كليك كنيد كادر محاوره اي Properties باز شده و سربرگ Indexes/keys فعال مي شود.
3- ايندكس مورد نظر را از ليست Select Indext انتخاب كنيد SQL server ويژگي هاي اين ايندكس را نمايش مي دهد .
4- روي‌ستون Latin Name كليك كنيد تا انتخاب شود و سپس آن را به نام جديد تغيير دهيد.
5- دكمه Close را كليك كنيد.
6- براي ذخيره كردن تغيير دكمه Save را كليك كنيد.

از بين بردن ايندكس ها
بعضي اوقات لازم است تا يك ايندكس را از يك جدول حذف كنيد شايد به دليل ان كه ديگر مورد نياز نيست يا به اين دليل كه زمان لازم براي به دست آوردن ايندكس در هنگام به روز آوردن اطلاعات آن قدر زياد است كه بهتر است از ايندكس استفاده نشود. حذف كردن يك ايندكس نيز با استفاده از كادر محاوره اي Properties پنجره طراح جدول انجام مي شود.

براي جذف يك ايندكس
1- اگر طراح جدول مورد نظر باز نيست، روي نام آن راست - كليك كرده و Table Disgner را از منوي زمينه انتخاب كنيد.
2- دكمه Indext/keys را كليك كنيد.
3- ايندكس مورد نظر را از ليست Select Server جزئيات اين ايندكس را نمايش ميدهد
4- دكمه Delete را كليك كنيد SQL server اين ايندكس را از بين مي برد.
5- دكمه Close را كيلك كنيد تا كادر محاوره اي Properties بسته شود.
6- دكمه Save موجود بر روي نوار ابزار طراح جدول را كليك كنيد تاتغييرات ذخيره شوند و سپس پنجره طراح جدول را ببنديد.

كپي و جابه جا كردن اطلاعات
علاوه بر كار با داده هاي كه درون يك پايگاه داده SQL server قرار دارند گاهي اوقات لازم است كه اطلاعات را از يك فرمت به فرمت ديگري مثل فرمت پايگاه داده Microsoft Access يا Oracle تبديل كنيد يا شايد بخواهيد اطلاعات را بين نمونه هاي مختلف SQL server كپي كنيد.
ويزارد سرويس هاي انتقال اطلاعات DTS
DTS (Data Trans formation servies) مجموعه اي از ابزارهاي گرافيكي و اشياء برنامه پذير بسيار قدرت مند مي باشد كه امكان وارد و خارج كردن اطلاعات تبديل ساختارهاي داده ها و جمع آوري داده ها از چندين منبع براي تحليل و گزارش دهي را براي شما فراهم مي كند.
استفاده از DTS نيز مانند هر ابزار قدرتمند ديگري مي تواند قدري مشكل و پيچيده باشد Enterpuinse manage ويزاردهايي براي انجام امور را يج تر در اختيار تان مي گذارد مثل وارد كردن يا استخراج كردن اطلاعات.
استفاده از ويزارد DTS Import
اين ويزارد به شما اجازه ميدهد كه اطلاعات را از نوع انواع منابع مختلف به server SQL وارد كنيد: مثل:
- فايل هاي متني
- پايگاه داده Unformix,Oracle
- صفحات گسترده Microsoft Excell
براي وارد كردن يك جدول با استفاده از ويزارد DTS Import
1- در محيط Enterprise Manager به‌پايگاه‌داده‌مورد‌نظر‌برويد. SQL server ليستي از اشياء درون پايگاه داده را در منطقه جزئيات نمايش مي‌دهد.
2- روي دكمه Wizard كه بر روي نوار ابزار قرار دارد كليك كنيد، كادر محاوره اي Select wizard ظاهر خوانده شد.
3- درقسمت Data Trans foemation Servies آيتم DIS Import Wizard را انتخاب كرده و دكمه ok را كليك كنيد اولين صفحه اين ويزارد توسط SQL server به نمايش در مي آيد.
4- دكمه Next را كليك كنيد اين ويزارد صفحه اي را نمايش مي‌دهد كه شما منبع اطلاعات را مشخص كنيد.
5- Mictosoft Access را به عنوان منبع اطلاعات انتخاب كنيد جزئيات مربوط به منبع اطلاعات تغيير مي كند.
6- دكمه Brows كليك كنيد و نام و محل ذخيره فايل منبع را تعيين نماييد. كادر محاوره اي Select File ظاهر مي شود.
7- دكمه Open را كليك كنيد آدرس محل ذخيره فايل به طور كامل در كادر File Name ظاهر ميشود.
8- دكمه Next را كليك كنيد. در صفحه بعدي ويزارد جزئيات مقصد اطلاعات از شما درخواست ميشود.
9- پايگاه داده‌اي كه در هنگام آغاز اين ويزارد درمحيط Exterprise Manage انتخاب شده بود به طور پيش فرض انتخاب شده است. بنابراين بدون هيچ تغييري دكمه Next را كليك كنيد اين ويزارد صفحه اي را نمايش داده و از شما مي پرسد كه آيا قصد داريد يك جدول نما يا نتيجه يك پرس و جو را وارد كنيد.
10- باز هم مورد پيش فرض را قبول مي كنيم كه در اين حالت كپي اطلاعات ازجداول است و دكمه Next را كليك مي كنيم. ليستي از جداول اين پايگاه داده ظاهر ميشود.
11- جداول مورد نظر را انتخاب كنيد ويزارد جدول مقصد را با همان نام پيشنهاد مي كند.
12- دو ستون Transform دكمه Brows را كليك كنيد كادر محاوره اي زير ظاهر مي شود.
13- مقدار ستون Size را به 25 تغيير دهيد.
14- دكمه ok را كليك كنيد تا اين كادر محاوره اي بسته مي شود و سپس دكمه Next را كليك كنيد در صفحه بعدي مي توانيد تعيين كنيد
كه آيا اطلاعات فورا وارد گردند يا اجراي دستور به زمان ديگري موكول شود.
15- مورد پيش فرض را كه قبول كرده و دكمه Next را كليك كنيد صفحه نهايي ويزارد ظاهر شده و از شما مي خواهد كه انتخابهاي خود را با تاييد كنيد .
16- دكمه Finish را كليك كنيد اين ويزارد در حين انجام عمليات يك نوار پيشرفت نمايش ميدهد و در پايان با ارائه يك پيغام انتقال موفق جدول را اعلام مي دارد.
17- دكمه ok را كليك كنيد تا كادر در پيغام بسته شود.
18- دكمه Dore را كليك كنيد تا ويزارد بسته شود.
19- الا به پوشه جدول برويد و مطمئن شويد كه جدول مورد نظر به اين پايگاه داده اضافه شده است.

استفاده از ويزارد DIS Export
همانطوركه از نام آن بر مي‌آيد‌عملكرد‌اين ويزارد مشابه‌ويزارد DIS Import است در جهت عكس.
براي استخراج يك جدول با استفاده از ويزارد DIS Export
1- به پايگاه داده مورد نظر رفته و دكمه Wizard موجود بر روي نوار ابزار را كليك كنيد.
2-آيتم DIS Export Wizard را انتخاب نموده و دكمه OK را كليك كنيد اولين صفحه اين ويزارد ظاهر مي شود.
3- دكمه Next را كليك كنيد در اين صفحه ويزارد نام منبع اطلاعات را از شما درخواست مي كند.
4- دقت كنيد كه پايگاه داده مورد نظر انتخاب شد باشد و سپس دكمه Next را كليك كنيد صفحه بعدي ويزارد مقصد اطلاعات را از شما مي‌پرسد
5- آيتم Text file را به عنوان مقصد مشخص كنيد.
6- دكمه Brows كنار كادر File name را كليك كنيد تا كادر محاوره اي select file باز شود.
7- به پوشه SQL 2000 step by step برويد و نام فايل موردنظر با پسوند txt را انتخاب كنيد
8- دكمه Save را كليك كنيد نام و محل ذخيره فايل متن د ركادر File Name ظاهر مي گردد.
9- دكمه Next را كليك كنيد در صفحه بعدي مي توانيد نوع اطلاعات خروجي را تعيين كنيد اطلاعات مي توانند ب صورت يك جدول، استخراج گردد. طبق پيش فرض آيتم Tables and Views Copy انتخاب شده است.
10- دكمه Next را كليك كنيد اين ويزارد صفحه اي را نمايش داده و فرمت فايل مقصد را از شما مي‌پرسد.
11- دركارهاي Source جدول Plant part را مشخص كرده وگزينه Fist row has coulmn name را علامت بزنيد.
12- دكمه Next را كليك كنيد در صفحه بعدي ويزارد زمان اجراي دستور را از شما مي پرسد.
13- تنظيمات پيش فرض را پذيرفته و دكمه next را كليك كنيد.
14- دكمه Finish را كليك كنيد درحين اجراي عمليات نوار پيشرفت بر روي صفحه ظاهر ميشود و در پايان پيغامي مبني بر استخراج موفق اطلاعات ارسال مي گردد.
15- دكمه ok را كليك كنيد تا كادر پيغام بسته شود.
16- دكمه Done را كليك كنيد تا ويزارد بسته شود.
17- حالا با استفاده از برنامه notepad فايل مورد نظر را باز كرده و اطلاعات استخراج شده را مشاهده كنيد.


متصل و جدا كردن پايگاه هاي داده
SQL server هر پايگاه را به صورت دو يا چند فايل فيزيكي بر روي ديسك ذخيره مي كند اگر چه اين فايل ها فايلهاي معمولي سيستم عامل مي باشند. ولي به سادگي نمي توانند آنها را كپي كرده و به محل ديگري منتقل كنيد چون اين فاصله اين فايل ها را به نمونه اي از سرويس دهنده كه شامل پايگاههاي داده مربوطه است متصل مي‌باشند.
SQL server به شما اجازه مي دهد كه يك پايگاه داده را از يك سرويس دهنده، جدا كنيد كه در اين صورت اتصال بين فايلهاي فيزيكي و سرويس دهنده از بين مي روند هنگامي كه يك پايگاه داده را جدا كرديد مي توانيد فايلهاي آن را كپي كرده و به محل ديگري منتقل كنيد و به يك سرويس دهنده ديگر متصل كنيد.
جداسازي يك پايگاه داده
براي جدا سازي يك پايگاه داده از سرويس دهنده آن تنها از يك كادر محاوره اي ساده استفاده مي شود.
1- در كنسول درختي روي پايگاه داده مورد نظر راست كليك كرده و با اشاره به آيتم All Task دستور Detech Database را اجرا كنيد.
2- كادر محاوره اي Detach Database ظاهر ميشود.
3-دكمه OK را كليك كنيد Server SQL با نمايش يك پيغام جدا شدن پايگاه داده را اطلاع ميدهد.
متصل كردن يك پايگاه داده
پس از جدا سازي يك پايگاه داده از سرويس دهنده آن مي توانيد فايلهاي اطلاعاتي آن را مانند ساير فايلهاي معمولي كپي و جا به جا كنيد سپس مي توانيد آن پايگاه داده را به همان سرويس دهنده يا يك سرويس دهنده ديگر متصل كنيد.
1- در كنسول درختي روي پوشه در بر گيرنده پايگاه هاي داده سرويس دهنده مورد نظر راست –كليك كرده و با اشاره به آيتم Alltasks دستور Attach Data Base را اجرا كنيد كادرمحاوره اي Attach Database ظاهر مي شود.
2- دكمه Brows را كليك كنيد SQL Server كادر محاوره اي را به نمايش در مي آورد .
3- به پوشه SQL 2000 step by step برويد و فايل مورد نظر را با پسوند mdf انتخاب كنيد سپس دكمه OK را كليك كنيد.
4- با انجام اين كار نام فايل اطلاعاتي و فايل ثبت تراكنش اين پايگاه داده در ليست ظاهر ميشود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان