انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: پروژه GPS با اندروید استدیو
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ابتدا در Manifest این کدها رو اضافه می کنیم که مربوط به سطح دسترسی هستش:

کد:
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

این بخش هم مربوط به activity_main.xml هست:

کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/activity_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context="exceptionbound.com.gpslocation.MainActivity">

    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentEnd="true"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_below="@+id/button">

        <TextView
            android:id="@+id/textView"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentLeft="true"
            android:layout_alignParentStart="true"
            android:layout_below="@+id/button"
            android:gravity="center"
            android:text="Coordinates: "
            android:textSize="30sp" />
    </ScrollView>


    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:text="Request Location" />


</RelativeLayout>

و این بخش هم در نهایت مربوط به MainActivity.java می باشد:

کد:
package exceptionbound.com.gpslocation;

import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.provider.Settings;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private Button button;
    private TextView textView;
    private LocationManager locationManager;
    private LocationListener listener;


    @Override
    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

        textView = (TextView) findViewById(R.id.textView);
        button = (Button) findViewById(R.id.button);

        locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE);


        listener = new LocationListener() {
            @Override
            public void onLocationChanged(Location location) {
                textView.append("n " + location.getLongitude() + " " + location.getLatitude());
            }

            @Override
            public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {

            }

            @Override
            public void onProviderEnabled(String s) {

            }

            @Override
            public void onProviderDisabled(String s) {

                Intent i = new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS);
                startActivity(i);
            }
        };

        configure_button();
    }

    @Override
    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
                                           @NonNull int[] grantResults) {
        switch (requestCode) {
            case 10:
                configure_button();
                break;
            default:
                break;
        }
    }

    void configure_button() {
        // first check for permissions
        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) !=
                PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
                Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
                requestPermissions(new String[]{Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,
                        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, Manifest.permission.INTERNET}
                        , 10);
            }
            return;
        }
        // this code won'textView execute IF permissions are not allowed, because in the line above there is return statement.
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                //noinspection MissingPermission
                locationManager.requestLocationUpdates("gps", 5000, 0, listener);
            }
        });
    }
}

بعد هم رانش کنین و حالشو ببرین.
لینک مرجع