انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: نحوه ایجاد پایگاه داده و جدول در SQLite در اندروید و درج رکورد در جدول
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کلاس ایجاد پایگاه داده در SQLite به شرح ذیل می باشد:

کد:
package aliluncher.prj;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import java.util.Calendar;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    public static final String DATABASE_NAME = "MyTestDB.db";
    public DatabaseHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = getWritableDatabase();
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
        sqLiteDatabase.execSQL("CREATE TABLE USERS_TABLE(\n" +
                "   PUserID INTEGER PRIMARY KEY   AUTOINCREMENT,\n" +
                "   PUserNAME           TEXT      NOT NULL,\n" +
                "   PUserPass           TEXT       NOT NULL,\n" +
                "   InsDateTime         DATETIME       NOT NULL,\n" +
                "   UserRanking         DECIMAL       NOT NULL,\n" +
                "   UserAverage         FLOAT       NOT NULL\n" +
                ");");
        //UDF_InsertDataToDB(sqLiteDatabase);
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    }

    public void UDF_InsertDataToDB(double v , float v1)
    {
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = this.getWritableDatabase();
        String mydate = java.text.DateFormat.getDateTimeInstance().format(Calendar.getInstance().getTime​​());
        sqLiteDatabase.execSQL("INSERT INTO USERS_TABLE (PUserNAME , PUserPass , InsDateTime , UserRanking , UserAverage)" +
                " VALUES ('ALI' , 'ALI3' , '" + mydate + "' , " + v +" , " + v1 +");");
    }
}

و نحوه فراخوانی و استفاده از این کلاس به شرح ذیل می باشد:

کد:
package aliluncher.prj;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    DatabaseHelper myDB;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        try {
            myDB = new DatabaseHelper(this);
            for(int i = 0; i<= 2000; i++) {
                myDB.UDF_InsertDataToDB(i/7 ,(float)java.lang.Math.cos(i) );
            }

        } catch (Exception e) {
            TextView tx = (TextView)findViewById(R.id.link_signup);
            tx.setText(e.getMessage());
        }
    }
}
لینک مرجع